Tarjoomon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tarjoomo-osuuskunta
Asemakatu 42, 70110 Kuopio
Y-tunnus 3131016-7

Yhteyshenkilö

Vesa Linnanmäki
vesa.linnanmaki@tarjoomo.fi

Rekisterin nimi

Tarjoomo-osuuskunnan palveluhaun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään palveluntarjoajilta heidän ilmoittaessaan palveluistaan ja palveluntarjoajaorganisaation tiedoista palveluhaussa sekä asiakaskäyttäjiltä heidän kirjatessaan omia tietojaan järjestelmään viestiessään palveluhaun kautta Tarjoomolle tai palveluntarjoajille tai muun asiallisen yhteydenperusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, se voidaan milloin tahansa peruuttaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Tarjoomon palveluntarjoajien osalta asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään palvelua käyttävien yksityishenkilöiden osalta palveluntarjoajien ja yksityishenkilöiden väliseen kommunikaatioon sekä Tarjoomon ja yksityishenkilöiden väliseen kommunikaatioon ja viestintään. 

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Yksityishenkilötkäyttäjät: Käyttäjä käyttää palveluhakua esimerkiksi antaessaan palautetta, kehitysehdotuksia tai lähettäessään tarjouspyyntöjä ja yhteydenottopyyntöjä palveluhaun kautta palveluntarjoajille tai Tarjoomolle tai on antanut suostumuksensa muulla tavoin tai muussa asiallisessa yhteydessä henkilötietojensa tallentamiseen.

Palveluntarjoajakäyttäjät: Palveluntarjoaja on tallentanut tietonsa palveluhakuun ilmoittaessaan tai aikoessaan ilmoittaa palveluaan tai organisaatiotaan koskevia tietoja palveluhaussa tai lähettänyt viestin Tarjoomon palveluhaun kautta palveluntarjoajaksi ryhtymistä koskien tai antanut suostumuksensa muulla tavoin tai muussa asiallisessa yhteydessä henkilötietojensa ja edustamansa yritystä koskevien tietojen tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö     

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, toimiala
  • yhteyshenkilön tai yksityishenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja titteli
  • palveluntarjoajaorganisaation tai sellaiseksi aikovan nimi, y-tunnus ja toimiala
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • tiedot palveluhaun käyttöön liittyvästä viestinnästä

Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluntarjoajia tai sellaiseksi aikovia koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai muilta henkilöiltä rekisteröidyn organisaatiosta heidän käyttäessään palveluhakua. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Yksityishenkilöitä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen käyttäessään palveluhakua.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Tarjoomon toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot, kuten laskutushistoria, säilytetään vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet  

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.