Vanhuksille tarjottavat palvelut

Asuminen

Asuminen ja asumiseen liittyvät palvelut luokitellaan palvelutarpeiden, asumisen keston ja asumismuodon mukaan. Palveluasumisen muotoja ovat esimerkiksi lyhytaikainen palveluasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Itsenäisen asumisen palveluista löytyvät vuokra-asunnot ikäihmisille sekä kiinteistönvälitys.

Katso kaikki kategorian palvelut

Ateriat

Erilaiset ateriapalvelut ylläpitävät monipuolista ravitsemuksen saantia ja edistävät tällä tavalla parempaa toimintakykyä ja terveyden ylläpitoa. Ravitsemus on myös monien sairauksien hoidossa keskeisessä roolissa. Ateriapalvelut pitävät sisällään niin kotona valmistettavat kuin kodin ulkopuolella toteutettavat ateriapalvelut sekä niiden kuljetuksen koteihin. Ateriapalveluihin kuuluvat myös erilaisissa tilaisuuksissa järjestettävät pitopalvelut sekä lounasravintolapalvelut. Monipuoliset ateriat auttavat ravitsemuksen ylläpidossa.

Katso kaikki kategorian palvelut

Avustajat

Avustajat ovat apuna toimintakyvyn alentuessa ikääntymisen tai sairauksien vuoksi, jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa voidaan tarvita tukea. Avustajien käyttäminen on helppo tapa suoriutua  päivittäisistä toimenpiteistä kotona ja kodin ulkopuolella. Avustajien palveluita voidaan käyttää kotona esimerkiksi peseytymisessä tai pukeutumisessa sekä itsehoitoon, siivoukseen ja ruoanlaittoon liittyvissä tarpeissa. Kodin ulkopuolella avustajia voi käyttää niin erilaiseen asiointiin kuin harrastuksiin liittyvissä tarpeissa.

Katso kaikki kategorian palvelut

Hoiva ja hoito

Ikääntyneiden hoiva- ja hoitotarpeet voivat liittyä esimerkiksi alentuneesta toimintakyvystä johtuvaan avuntarpeeseen jokapäiväisissä kodin askareissa, kuten siivouksessa tai ruoanlaitossa. Joskus tarve voi olla avun kaipaaminen sairauteen liittyviin hoitotoimenpiteisiin. Tarjoomon kautta löytyvät palveluntarjoajat ovat tarkastettu koulutusten ja lupien osalta. Palveluntarjoajilla on terveydenhoitoalan koulutus ja asianmukaiset toimiluvat.

Katso kaikki kategorian palvelut

Hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut tukevat asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ne tuottavat käyttäjilleen mielihyvää, lisäävät jaksamista ja kohentavat terveyttä terveyspalveluiden ohessa. Tällaisia palveluita ovat mm. hieronta, kosmetologipalvelut, kuntosalit, parturikampaamot, päivätoimintapalvelut. Nämä palvelut voivat olla kiinteässä toimipisteessä kodin ulkopuolella tarjottavia tai kotiin tuotavia palveluita. Asiakas voi tilata haluamansa palvelut palveluntarjoajalta suoraan tai pyytää henkilökohtaista tarvekartoitusta, jonka perusteella asiakkaalle tehdään palvelutarjous hänen tilanteensa perusteella. Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisää jaksamista ja terveyspalveluiden ohessa kohentaa terveyttä. Palvelun sisältö, suorittaminen ja palvelusta aiheutuvat kustannukset (sisältäen palvelun järjestämiseen vaadittava laitteisto tai välineistö) on ilmoitettava selkeästi asiakkaalle etukäteen.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kauppapalvelut

Kauppapalvelut tukevat kotona asumista, jos asiakas kaipaa apua sujuvoittaakseen kauppa-asioidensa hoitamista. Kauppapalvelut voivat käsittää asiakkaan avustamista kauppa-asiointiin tai vaihtoehtoisesti ostosten keräilyä ja toimitusta asiakkaalle.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kiinteistö- ja teknologiapalvelut

Kotona asumiseen liittyy monenlaisia kodin ylläpitoon, korjauksiin ja kodin laitteisiin liittyviä tarpeita. Tarpeet voivat liittyä kodin jatkuvaan ylläpitoon tai remontteihin sisätiloissa ja pihalla. Tarjoomosta löydät avuksesi ammattitaitoisia talkkareita, maalareita ja remonttimiehiä.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut voivat olla joko henkilö- tai muuttokuljetuksia. Henkilökuljetukset suoritetaan aina siihen tarkoitukseen soveltuvalla ja tarpeenmukaisella taksi- tai bussikalustolla. Kuljettajat ovat koulutettuja ja heillä on edellytykset ja osaaminen palvella asiakkaita erityistarpeet huomioon ottaen. Muuttokuljetuksissa Tarjoomossa mukana olevat palveluntarjoajat ovat alansa ammattilaisia, luotettavia ja asiakkaan erityiset tarpeet huomioon ottavia muuttojen osaajia.

Katso kaikki kategorian palvelut

Kuntoutus

Kuntoutus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntoutuspalvelut voivat tähdätä esimerkiksi asiakkaan kotona asumisen tukemiseen, sairaala- ja laitoshoidon keston lyhentämiseen ja/tai uusien sairaalahoitojaksojen ehkäisemiseen. Kuntoutuspalveluihin sisältyy aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus ja kuntoutuksen tavoitteiden määrittäminen, sekä palvelun suunnittelu tältä pohjalta. Palveluntarjoaja seuraa ja arvioi kuntoutuksen vaikuttavuutta, sekä tarvittaessa neuvoo ja ohjaa asiakasta jatkopalveluihin. Kuntoutuspalvelut ovat terveydenhuollon toimintaa, jonka toteutus voi tapahtua joko lääkärin antamalla lähetteellä tai ilman sitä. Lääkärin määräämästä kuntoutuksesta voi saada Kelan-myöntämänä korvausta. Palveluntarjoajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten koulutusvaatimusten mukaisesti.

Katso kaikki kategorian palvelut

Lakiasiat

Ikääntymisen myötä voi alkaa mietityttää, kuinka varautua asioiden sujuvaan hoitoon siinä vaiheessa, kun omat voimat ja kyvyt eivät enää riitä. Lakiasioissa on onneksi mahdollista saada asiantuntijoiden tarjoamaa palvelua, jonka avulla pystytään vahvistamaan asiakkaan oman tahdon toteutumista. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa selkeästi palvelun hinnoitteluperuste ja millaisella osaamispohjalla palvelua tarjotaan.

Katso kaikki kategorian palvelut

Oppiminen

Oppiminen pitää mielen virkeänä ja edistää arjessa pärjäämistä. Tarjoomosta löydät palveluntarjoajat, jotka antavat neuvoja ja ohjausta asiakkaiden arkeen monipuolisista aiheista. Myös palveluntarjoajiemme erilaiset luennot ja kurssit yhteisöjen tarpeisiin voit tilata Tarjoomon kautta.

Katso kaikki kategorian palvelut

Alakategoriat

Siivouspalvelut

Siivouspalvelun avulla turvataan asiakkaalle mahdollisuus asua siistissä ja viihtyisässä kodissa silloinkin, kun asiakas on esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse huolehtimaan siivouksesta. Siivouspalvelulla tarkoitetaan ylläpito-, perus- tai raivaussiivousta, jonka sisältö on erikseen sovittu. Jokaisen siivoustason sisältö tulee määritellä etukäteen ja ilmoittaa selkeästi asiakkaalle. Palveluun sisältyy asiakkaan kodin siivoaminen asiakkaan ja palveluntuottajan välillä tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti, jossa määritellään tarkemmin siivouksen sisältö ja siivoukseen käytettävä aika. Palveluntarjoajalla on käytössään siivouksessa tarvittavat asianmukaiset välineet ja aineet. Puhdistusaineet valitaan käyttökohteisiin sopiviksi eivätkä ne aiheuta vaaraa (esimerkiksi liukastumisia) asiakkaalle ja/tai työntekijälle tai vahingoita siivottavia esineitä ja pintoja. Siivouksessa on mahdollisuus käyttää asiakkaan toivomuksesta tämän omia siivousvälineitä, ellei palveluntuottajan tekemän arvioinnin mukaan tästä aiheudu haittaa työn laadulle, asiakkaan ja/tai työntekijän terveydelle tai palveluntuottajan käyttämiä aineita suurempaa haittaa ympäristölle. Hinnoitteluperusteena on palvelun tuottamiseen käytetty aika.

Katso kaikki kategorian palvelut

Terveys

Terveys- ja terveysteen liittyvät palvelut ovat aina sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden suorittamaa toimintaa. Palveluntuottajien henkilöstöön kuuluvat ovat koulutukseltaan esimerkiksi lähihoitajia, sairaanhoitajia tai lääkäreitä. Tarjoomosta löydät myös erilaisia apteekki- tai terapeuttipalveluita. Palveluntuottajat ovat aina AVI:n tai Valviran rekisteriin rekisteröityneitä luvanvaraisia toimijoita.

Katso kaikki kategorian palvelut

Vaatetus

Ikääntyessä voi terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä tulla tarve löytää itselle käyttöön sopivampia ja helpommin puettavia, mutta kuitenkin tyylikkäitä vaatteita. Joskus voi olla myös tarpeen tehdä omiin mukavaksi todettuihin vaatteisiin ja jalkineisiin muutoksia tai korjauksia. Tarjoomon kautta löytyvät näihin tarpeisiin oikeat palveluntarjoajat kuten esimerkiksi vaatteiden valmistajat, korjausompelimot ja suutarit.

Katso kaikki kategorian palvelut